ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


ΤΟ ΚΕΠΑ


Εταιρική Ταυτότητα


Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Εταιρική Ταυτότητα


Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ