Γ’ ΚΠΣ 2000-2006

Στη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ 20002-2006 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιήθηκε μέσω της εταιρικής του συμμετοχής στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Διαχείριση Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ Ι στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ επίσης συμμετείχε στην υλοποίηση έργων που αφορούσαν στη υποστήριξη των ΚΕΤΑ και στην εκπόνηση μελετών στο πλαίσο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΚΠ) EQUAL.

Αναλυτικότερα :

1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝ 2000-2006 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

 

 

Πίνακας διαχειριζόμενων προγραμμάτων και έργων ΕΠΑΝ 2000-2006

 

 

 

2. ΟΕΤΑ 

Το 2008 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006 ΚΕΠΑ συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα του ΟΕΤΑ, για την ανάληψη του έργου της  Κεντρικής Δομής Στήριξης των ΚΕΤΑ) μέσω του οποίου το ΚΕΠΑ μεταξύ των άλλων συνεργατικών δράσεων με τους άλλους εταίρους:

α) Υλοποίησε τη δράση για την κατεύθυνση και συμβουλευτική υποστήριξη ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και την έκδοση οδηγού αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων

β) Συμμετείχε συμβουλευτικά στη διαδικασία πιστοποίησης του ΟΕΤΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 9001:2000,  με επισημάνσεις και παρατηρήσεις στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής του.

γ) Είχε την ευθύνη αξιολόγησης επιχειρηματικών οδηγών για τις επιχειρήσεις (χρηματοοικονομικά, ασφάλεια ηλεκτρονικού επιχειρείν, εξαγωγές).

 

3.Α.Σ. ΕQUAL– ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ

Το 2009 στο πλαίσιο της ΚΠ ΕQUAL το ΚΕΠΑ συμμετείχε ως εταίρος στο κοινοπρακτικό σχήμα «Α.Σ. ΕQUAL– ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ» για την εκπόνηση μελετών που αφορούσαν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου «Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της δια βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές».

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση