Το έργο INNOCOACH συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020.

Ο γενικός στόχος του INNOCOACH είναι η ανταλλαγή γνώσεων για το πρόγραμμα EIC Europe Coaching για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω δράσεων peer learning που προωθούν τη συμμετοχή και υποστήριξη των ΜΜΕ.

To έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2021 και έχει διάρκεια 12 μηνών.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνειδητοποιώντας τον σημαντικό τους ρόλο, η ΕΕ παρέχει πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στις ΜΜΕ για να τις ενισχύσει στην αγορά και να τις ενθαρρύνει να είναι περισσότερο παραγωγικές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί καινοτομίας είναι σημαντικοί παράγοντες που ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία και τους παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά. Ωστόσο, οι ΜΜΕ δεν είναι ικανοποιημένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των οργανισμών καινοτομίας, καθώς θεωρούν ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Το INNOCOACH στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των οργανισμών καινοτομίας και στη δημιουργία μιας δομημένης και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την προετοιμασία των ΜΜΕ για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας EIC Pilot. Αντί να προετοιμάσει μια βασική πρόταση, το INNOCOACH θα προσφέρει coaching (υπηρεσίες καθοδήγησης) στις ΜΜΕ σχετικές με την έρευνα αγοράς, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και τη διαχείριση καινοτομίας, ώστε να κατανοήσουν τη φύση του προγράμματος EIC και να προετοιμαστούν με τον καλύτερο με μια ολιστική προσέγγιση.

Το έργο INNOCOACH θα αναθεωρήσει το υπάρχον σύστημα καθοδήγησης (coaching) και θα αναπτύξει νέα προσέγγιση, ώστε να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση στις ΜΜΕ. Πιο ικανοποιημένες ΜΜΕ σημαίνει επίσης πιο πρόθυμες ΜΜΕ να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερα κονδύλια της ΕΕ, γεγονός που θα τις καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Ο γενικός στόχος του INNOCOACH είναι η ανταλλαγή γνώσεων (μεθοδολογία Twinning), σχετικά με το πρόγραμμα EIC Europe Coaching για ΜΜΕ μέσω δράσεων Peer Learning που προωθούν τη συμμετοχή και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, το έργο INNOCOACΗ:

  • θα αναπτύξει την εμπειρογνωμοσύνη κι εξειδίκευση των οργανισμών καινοτομίας στα βήματα σύνταξης μιας πρότασης/αίτησης για το EIC, μέσω της ανάλυσης των στοιχείων του εργαλείου και του εντοπισμού των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στις επιχειρήσεις
  • θα δεσμεύσει τους οργανισμούς καινοτομίας, όπως οι ενδιάμεσοι οργανισμοί του δικτύου ΕΕΝ, τα επιμελητήρια και οι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, ώστε να αναπτυχθεί η μεταξύ τους συνέργεια πάνω στο σύστημα καθοδήγησης για το ΕΙC (ΕΙC coaching), μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
Μέσω των δράσεων peer learning, οι εταίροι του έργου θα μοιραστούν προβληματισμούς, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα κατανοήσουν τις διαφορετικές οπτικές, ώστε το έργο να αποφέρει οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι Εταίροι που υλοποιούν το έργο «INNOCOACH» είναι οι ακόλουθοι

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «INNOCOACH» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310413285, eu_dpt@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.