Το έργο «Innova-FI» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης (Action Plans) με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων ως μέσου υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων (Structural Funds), έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ).

To έργο έχει πενταετή διάρκεια και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Το έργο «Innova-FI» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Στη σύνοδό του τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης των δαπανών για την καινοτομία με την εφαρμογή καλύτερων πολιτικών και την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μεγάλη έμφαση στην αύξηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων (FIs) ως εργαλείου υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής (Cohesion Policy). Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης των κεφαλαίων μακροπρόθεσμα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα συμβάλλουν στην κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών συν-επενδύσεων για την αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς. Επιπλέον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία (Εγγυήσεις, Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Venture Capital, Crowdfunding, Crowdlending) έχουν επίσης αποδειχθεί χρήσιμα στο να βοηθήσουν τις καινοτόμες ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουν σε μια φάση αειφόρου ανάπτυξης για να γίνουν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Οι εταίροι του έργου Innova-FI επιδιώκουν να βελτιώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων ως μέσου υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων (Structural Funds), έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ), σε όλα τα στάδια από την έναρξη μέχρι και την ανάπτυξή τους. Η κοινοπραξία θα εξετάσει από κοινού προκαθορισμένες προκλήσεις, όπως: σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι καλά προσαρμοσμένα στις διάφορες φάσεις της επιχείρησης, απομάκρυνση από την κουλτούρα των επιχορηγήσεων, που έχει καθιερωθεί πολύ στον τομέα των ΕΤΑΚ και της καινοτομίας, επίτευξη καλύτερης ευθυγράμμισης των χρηματοδοτικών μέσων με άλλα μέτρα υποστήριξης, ή τη δημιουργία διασυνοριακών εργαλείων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • 7 θεματικά εργαστήρια και 7 επισκέψεις μελέτης
  • Ανάπτυξη κοινής γνώσης μεταξύ των εταίρων
  • 3 εγχειρίδια πολιτικής προς τις εθνικές / περιφερειακές κυβερνήσεις, συλλογή μελετών περιπτώσεων και συστάσεις
  • 7 Σχέδια Δράσης (Action Plans)
  • 2 εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή Περιφερειών εκτός του κοινοπρακτικού σχήματος)
  • 1 Συνέδριο σε συνεργασία με το SERN (Start-Up Europe Regions Network)
  • Συμμετοχή σε 12 εξωτερικές εκδηλώσεις
  • Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των εθνικών / περιφερειακών κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης (Action Plans), αναφορικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, μέσω μιας πιο στοχευμένης πολιτικής χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,62 εκ. ευρώ. Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2018 και είναι πενταετούς διάρκειας (λήξη 31/05/2023).

Οι Εταίροι που υλοποιούν το έργο «Innova-FI» είναι περιφερειακές κυβερνήσεις, αναπτυξιακές ενώσεις και φορείς καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους κάτωθι:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Innova-FI» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-480000, info@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου, https://www.interregeurope.eu/innova-fi/.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση