Το έργο «RegionArts» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης (Action Plans) με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των Δημιουργικών Βιομηχανιών και εταιρειών των κλάδων ΤΠΕ.

To έργο έχει πενταετή διάρκεια και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Το έργο «RegionArts» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020.

Κατά την τελευταία δεκαετία, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία των καλλιτεχνικών και δημιουργικών διεργασιών ως καταλυτών της καινοτομίας, κάτι που σημειώνεται ιδιαίτερα στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διασταυρώνονται σε πολλούς τομείς με καλλιτεχνικές διαδικασίες. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στην “Digital Agenda for Europe”, η Ευρώπη εξακολουθεί να «υπό-αξιοποιεί τη δημιουργικότητα των ΜΜΕ». Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία “STARTS” (Επιστήμη, Τεχνολογία και Τέχνες), στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Οι εταίροι του έργου RegionArts είναι πεπεισμένοι για την ανάγκη ενσωμάτωσης των τεχνών στις ΤΠΕ, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Ως περιφερειακές αρχές, οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης και συστάδες δημιουργικών επιχειρήσεων (creative clusters), εργάζονται για την προώθηση αυτών των συζεύξεων τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι εύκολο έργο. Οι περισσότερες διαθέσιμες πολιτικές σχεδιάζονται για μια «εποχή» πληροφόρησης και γνώσης (ακόμη και για μια βιομηχανική εποχή) που δεν είναι πλέον κυρίαρχη. Η προσφορά υποστήριξης εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη. Τα προγράμματα δημόσιας υποστήριξης είναι υπερβολικά άκαμπτα και υπάρχει έλλειψη ευκαιριών συνεργασίας και προσέγγισης. Υπάρχει επίσης ανάγκη για μια κοινή γλώσσα: οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες αρχίζουν συχνά από τον δημιουργικό τομέα και προσεγγίζουν τις ΤΠΕ ή αντίστροφα, δηλαδή και τα δύο μέρη δεν συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων / άλλων κονδυλίων στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, προσαρμόζοντας ή σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα στήριξης σε κάθε περιοχή για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών και εταιρειών των κλάδων ΤΠΕ. Κατά συνέπεια, μέσω του βελτιωμένου καθεστώτος στήριξης, θα προωθήσουμε συνολικά περίπου 140 νέες συνεργασίες (περίπου 20 ανά περιφέρεια), ενώ το 20% των δικαιούχων ΜΜΕ θα εισάγει μια καινοτομία μέχρι το 2022.

Τα βασικά μας αποτελέσματα θα είναι:

  • 7 θεματικά εργαστήρια και 7 επισκέψεις μελέτης
  • 3 εγχειρίδια πολιτικής για τις κυβερνήσεις σχετικά με τα βήματα για τη δημιουργία προγράμματος υποστήριξης
  • 7 περιφερειακές εκδηλώσεις match-making "Οι ΤΠΕ συναντούν τις τέχνες"
  • 7 Σχέδια Δράσης
  • 1 Συνέδριο σε συνεργασία με το SERN (Start-Up Europe Regions Network)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,63 εκ. ευρώ. Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2018 και είναι πενταετούς διάρκειας (λήξη 31/05/2023).

Οι εταίροι που υλοποιούν το έργο «RegionArts» είναι περιφερειακές αρχές, οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης και συστάδες δημιουργικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους κάτωθι:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «RegionArts» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-480000, info@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου, https://www.interregeurope.eu/regionarts/.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση