Το έργο Response/Ability (R/A), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου στον οποίο θα αναπτύσσονται οι δεξιότητες τόσο των ΜΚΟ που έχουν ως ομάδες στόχου τους νέους, όσο και των νέων NEET (young people not in education, employment or training) στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, τη σχεδιαστική σκέψη και το συν-σχεδιασμό προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες αστικές προκλήσεις. Προτείνεται η εφαρμογή της επιτυχημένης πρότασης «Response/Ability – Σχολείο συν-σχεδιασμού και μετασχηματιστικής φαντασίας» (www.response-ability.eu), που αναπτύχθηκε το 2021 από την Codesign Toscana και προωθήθηκε από τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία). Πρόκειται για μια διακρατική συνεργασία και εφαρμογή του R/A προκειμένου να αξιοποιηθεί και να διαδοθεί η ιδέα ενός νέου έργου που στοχεύει σε νέους NEET κάτω των 30 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις αρχές της θεωρίας συν-σχεδιασμού, καθώς και της εφαρμογής συλλογικής έρευνας στο πλαίσιο των σύγχρονων πόλεων. Η πρόταση R/A βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-σχεδιασμού και σε μια προσέγγιση συνεργατικής μάθησης, χρησιμοποιώντας το αστικό πλαίσιο ως πλατφόρμα μη τυπικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των τεχνικών και των οριζόντιων δεξιοτήτων των νέων.

H πρόταση R/A και οι οργανισμοί του εταιρικού σχήματος στοχεύουν σε:

 • Δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης μαθησιακού υλικού και εργαλείων για το σχεδιασμό μελλοντικών αστικών σεναρίων που σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και οικολογικών μεταβάσεων – π.χ. προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αστικές πολυπλοκότητες κλπ.
 • Πιλοτική εφαρμογή του R/A «Σχολείο συν-σχεδιασμού» και παραγωγή τουλάχιστον τριών σεναρίων αστικού σχεδιασμού για κάθε περιοχή που εφαρμόζεται πιλοτικά, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή τοπικών ΜΚΟ και νέων NEET.
 • Παραγωγή και μετάφραση μιας μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για το R/A «Σχολείο συν-σχεδιασμού» που θα υλοποιηθεί στις δύο συνεργαζόμενες χώρες.
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και κοινοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου που δημιουργείται από το έργο.
 • Ανάπτυξη μιας τελικής έκθεσης του αντικτύπου του έργου και των προτάσεων πολιτικής. Όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου, το εταιρικό σχήμα του R/A δεσμεύεται στην ανταλλαγή εμπειριών και στην εκμάθηση μεθοδολογίας βασισμένης στο σχεδιασμό αστικής βιώσιμης ανάπτυξης και οικολογικής μετάβασης.
 • Συμμετοχή τουλάχιστον 2 τοπικών ΜΚΟ και 30 NEET, για κάθε χώρα που πραγματοποιείται πιλοτική δράση, σε μια διαδικασία αστικής εξερεύνησης και σχεδιαστικής σκέψης.
 • Εκπαίδευση εκπροσώπων (προσωπικού) ΜΚΟ σε μεθοδολογίες συλλογικού σχεδιασμού προκειμένου να τις αναπαράγουν στις εσωτερικές διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξης.
 • Συμμετοχή νέων NEET σε σύγχρονα αστικά ζητήματα, όπως η έννοια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και η κοινωνική καινοτομία.
 • Υποστήριξη της αναπαραγωγής της ιδέας και της μεθοδολογίας του R/A «Σχολείου συν-σχεδιασμού», σε διαφορετικά αστικά πλαίσια με τη συμμετοχή ΜΚΟ νέων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου R/A σχετίζονται με τις προτεραιότητες που επιλέχθηκαν, καθώς το έργο στοχεύει στη διάδοση συνεργατικών μεθοδολογιών που βασίζονται στο συν-σχεδιασμό σεναρίων βιώσιμης ανάπτυξης βοηθώντας τις ΜΚΟ νέων και τους νέους NEET να αποκτήσουν δεξιότητες με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου «Response/Ability» αποτελείται από τους κάτωθι:

 • Codesign Toscana ETS, Συντονιστής εταίρος (Ιταλία),
 • Open Impact srl, (Ιταλία),
 • ΚΕΠΑ - Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Ελλάδα),

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Response/Ability» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-480000, eu_dpt@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση