Το έργο “Co-create Design Innovation Services” με ακρωνύμιο “CODIS” έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο γενικός στόχος του έργου η υποστήριξη της καινοτομίας, με τη χρήση της μεθοδολογίας Twinning+ και η συνεργασία των εταίρων του έργου να αναζητήσουν από κοινού βέλτιστες πρακτικές - λύσεις και να παράσχουν συμβουλές σχετικά με το σύστημα παροχής υπηρεσιών (Service Delivery System) προγραμμάτων υποστήριξης Design.
Το ΚΕΠΑ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος μαζί με το Danish Design Centre (DDC) και το Estonian Design Centre (EDC) που συμμετέχουν ως εταίροι στην υλοποίηση του έργου.
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και είναι διάρκειας 12 μηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της πρόσκλησης Peer learning of innovation agencies”, εγκρίθηκε το έργο “Co-create Design Innovation Services  με ακρωνύμιο CODIS στο οποίο το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος μαζί με το Danish Design Centre (DDC) και το Estonian Design Centre (EDC) που συμμετέχουν ως εταίροι στην υλοποίηση του έργου. Η σχετική σύμβαση για την έναρξη υλοποίησης του έργου υπογράφηκε στις 16/04/2018 ενώ η συνολική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί μια κοινή πρόκληση που έχει διαπιστωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς, αναφορικά με την υποστήριξη της καινοτομίας, με τη χρήση της μεθοδολογίας Twinning+.

Το CODIS έχει ως στόχο να φέρει μαζί τρεις οργανισμούς, ώστε να αναζητήσουν από κοινού βέλτιστες πρακτικές - λύσεις και να παράσχει συμβουλές σχετικά με το σύστημα παροχής υπηρεσιών (service delivery system) προγραμμάτων υποστήριξης Design.

Τα τρία μέλη της κοινοπραξίας έχουν μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στη διαχείριση εθνικών / περιφερειακών κονδυλίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, οι εταίροι θα αξιολογήσουν τα στάδια ολόκληρου του κύκλου παροχής υπηρεσιών καινοτομίας: από τις διαδικασίες δημιουργίας μιας υπηρεσίας υποστήριξης Design που να ικανοποιεί την ομάδα-στόχο, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες υποστήριξης Design, την ίδια την παροχή των υπηρεσιών, την αξιολόγηση της πρόβλεψης για την παρεχόμενη υποστηρικτική υπηρεσία, μέχρι και τη βελτίωση αυτής.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Twinning+, η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός Design Option Paper (DOP), το οποίο θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του τρόπου δημιουργίας μιας υπηρεσίας υποστήριξης Design. Αυτό θα χρησιμεύσει ως «οδηγός» -«εγχειρίδιο» σε άλλους φορείς καινοτομίας, για το σχεδιασμό ή / και την υλοποίηση παρόμοιων, πιο φιλικών προς τις επιχειρήσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Ένα σημαντικό στοιχείο του έργου CODIS, το οποίο δεν έχει επαναληφθεί σε παρόμοιες δράσεις, είναι το γεγονός πως αμέσως μετά την κατάρτιση του τελικού προσχεδίου του DOP, αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη ως οδηγός και θα δοκιμαστεί η χρηστικότητα του για τη δημιουργία μιας νέας, πιλοτικής υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι :

 • Η δημιουργία μιας ομάδας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα παροχής υπηρεσιών Design καθώς και η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων των εμπλεκόμενων εταίρων, μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας Twinning+.

 • Ο εντοπισμός καλών πρακτικών / προγραμμάτων υποστήριξης του Design, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν αυτής. Οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα αναλύσουν υπάρχουσες υπηρεσίες / προγράμματα υποστήριξης Design και θα αναφέρουν τα θετικά και αρνητικά σημεία τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναπτύξουν στο DOP μια περίληψη με "Do and Don'ts", η οποία θα καθοδηγήσει πιο αποτελεσματικά παρόμοιους οργανισμούς και φορείς.

 • Η δημιουργία πιλοτικής δράσης στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα τελικό προσχέδιο DOP. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης, οι εταίροι θα εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του DOP, προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα υπηρεσία υποστήριξης Design. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του HDC. Μέσω αυτού του ειδικού στόχου θα επιτευχθούν δύο αποτελέσματα:

  • το τελικό DOP, με επιπλέον σχόλια που έγιναν κατά τη δοκιμή της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητάς του οδηγού την περίοδο εφαρμογής του καθώς και

  • η νέα υπηρεσία υποστήριξης Design στην Ελλάδα, η οποία θα παρουσιάζεται και στο τελικό DOP.

 • Η δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ των εταίρων του CODIS, με στόχο να συμμετάσχουν σε πιο συχνές δραστηριότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο μέλλον, σχετικά δράσεις βελτίωσης υπηρεσιών/προγραμμάτων υποστήριξης Design προς ΜΜΕ.

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων, το πρόγραμμα CODIS θα διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης/προγραμμάτων υποστήριξης Design προς ΜΜΕ, στις περιοχές δράσης των εταίρων (ενδεικτικά: πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα / τη δικτύωση / τις οικονομικές και μη οικονομικές ευκαιρίες / τα εμπόδια / τον έλεγχο των επενδύσεων / κλπ)

 • Ενίσχυση των διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη για την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ

 • Βελτίωσης των πτυχών της διοικητικής και «back-office» διαχείρισης των προγραμμάτων στήριξης Design προς ΜΜΕ

 • Παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από την παρεχόμενη υπηρεσία υποστήριξη Design, μέτρηση της επίδρασής της στις ΜΜΕ, συγκέντρωση στατιστικών βαθμού ικανοποίησης και βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας / προγράμματος.

Οι εταίροι υλοποίησης του έργου “CODIS” είναι οι ακόλουθοι:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «CODIS» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310- 413285, 365430, eu_dpt@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.