Το έργο «Eco-Innovation Support Services - ΕΙSS» εγκρίθηκε με επικεφαλής εταίρο το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου ήταν να αντιμετωπιστεί μια κοινή πρόκληση στην υποστήριξη της καινοτομίας. Συγκεκριμένα να αξιολογηθούν από κοινού μεταξύ των εταίρων του έργου προγράμματα υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και τις ενεργειακές τους αποδόσεις.
Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έκδοση ενός Design Option Paper (DOP), χρησιμοποιώντας για τη δημιουργία του τη μεθοδολογία Twinning Advanced.
1. Σύντομη Περιγραφή του έργου «Eco-Innovation Support Services»

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της πρόσκλησης "Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support" εγκρίθηκε το έργο «Eco-Innovation Support Services» με ακρωνύμιο «EISS» στο οποίο το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος μαζί με το FINN (Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre) και το NORRIA (North Hungarian Regional Innovation Agency) που συμμετείχαν ως εταίροι στην υλοποίηση του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε €50.000,00 και η συνολική του διάρκεια σε 12 μήνες.

2. Γενικός Στόχος του έργου «Eco-Innovation Support Services»

Ο γενικός στόχος του έργου αφορούσε στην αντιμετώπιση μιας κοινής πρόκλησης στην υποστήριξη της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, την από κοινού αξιολόγηση προγραμμάτων υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και τις ενεργειακές τους αποδόσεις, καθώς και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές σε τέτοια τα προγράμματα.

Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί σε MME μεταποιητικές εταιρείες από τους παραδοσιακούς κλάδους.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Twinning Advanced, η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στην εκπόνηση ενός Design Option Paper (DOP), το οποίο θα χρησιμεύσει ως «οδηγός» -«εγχειρίδιο» σε άλλους φορείς καινοτομίας, για το σχεδιασμό ή / και την υλοποίηση παρόμοιων, πιο φιλικών προς τις επιχειρήσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών, σχετικά με την οικολογική και ενεργειακή απόδοση. Για να επιτευχθούν τα ποιοτικότερα δυνατά αποτελέσματα, ανατέθηκε υπεργολαβικά σε ειδικό, με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία για τη στήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, ο συντονισμός της διαδικασίας της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

2. Ειδικοί στόχοι του έργου «Eco-Innovation Support Services»

 • Η δημιουργία μιας ομάδας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα στήριξης της οικολογικής καινοτομίας καθώς και η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων των εμπλεκόμενων εταίρων μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας Twinning+.
 • Ο εντοπισμός καλών πρακτικών / προγραμμάτων υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, οι οποίες θα «μεταφερθούν» στην υποστήριξη της καινοτομίας των ΜΜΕ τοπικών / περιφερειακών προγραμμάτων.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων National Eco Points (σημείων υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας που δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη του έργου CEEM) σε Eco-Innovation Support Service Points στην Ιταλία και στην Ουγγαρία ως "one - stop shop" για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την οικολογική καινοτομία και συναφή θέματα, όπως είναι τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, η καθαρή παραγωγή, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, οι πάροχοι κεφαλαίων και οι απαιτούμενες συνθήκες για να καθίσταται δυνατή η ενδυνάμωση της ενδοεταιρικής ικανότητας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ (με συναφές περιεχόμενο). Η ορθή αυτή πρακτική θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι μέσω του έργου θα βελτιωθούν 2 National Eco Points στην Ουγγαρία και στην Ιταλία και θα δημιουργηθεί ένα νέο στην Ελλάδα, τα οποία θα βοηθούν τις ΜΜΕ στην αυτο-αξιολόγηση της οικολογικής ενεργειακής απόδοσής τους, αυξάνοντας την ευαισθητοποίησης τους σχετικά με τα οφέλη της καθαρής βιομηχανικής παραγωγής.
 • Η δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ των εταίρων του EISS, με στόχο να συμμετάσχουν σε πιο συχνές δραστηριότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο μέλλον σχετικά με τις πολιτικές της βελτίωσης της οικολογικής αποδοτικότητας των ΜΜΕ.

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων, το έργο «EISS» διευκόλυνε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της οικο-καινοτομίας κυρίως σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ιδίως στους παραδοσιακούς τομείς, που είναι γενικά λιγότερο καινοτόμοι και πιο ενεργοβόροι) στις εμπλεκόμενες περιοχές (πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα / δικτύωση / οικονομικές δυνατότητες / εμπόδια / αξιολόγηση επενδύσεων)
 • Ενίσχυση των ποιοτικών διαδικασιών για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Βελτίωση των πτυχών της διοικητικής και «back-office» διαχείρισης των προγραμμάτων στήριξης της καινοτομίας για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Ενίσχυση των ποιοτικών διαδικασιών στην αξιολόγηση "οικο-καινοτόμων" επενδύσεων
 • Προσδιορισμό των «καλών πρακτικών» μεταξύ των ΜΜΕ που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ή / και τα προγράμματα υποστήριξης(από την ΕΕ ή άλλους τύπους χρηματοδότησης) της οικολογικής καινοτομίας των εταίρων.

Το έργο ολοκληρώθηκε πλήρως με την έκδοση του Design Options Paper που αποτελεί αποτελεί ένα χρηστικό οδηγό - εγχειρίδιο για το σχεδιασμό ή /και την υλοποίηση προγραμμάτων και υπηρεσιών, σχετικά με την οικολογική και ενεργειακή απόδοση, φιλικώς στις επιχειρήσεις.

Οι εταίροι του έργου «Eco-Innovation Support Services-ΕΙSS» ήταν οι ακόλουθοι :

 • Επικεφαλής Εταίρος: KEΠA - Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Ελλάδα
 • Εταίρος 1: FINN - Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre – Ιταλία
 • Εταίρος 2: NORRIA - NORRIA North Hungarian Regional Innovation Agency – Ουγγαρία
ΗμερομηνίαΔραστηριότητα
12-10-2017Δημοσίευση τελικού παραδοτέου Desing Option Paper του έργου «EISS» από το ΚΕΠΑ.
10-3-2017Θεματικό εργαστήριο από το ΚΕΠΑ για την τελική παρουσίαση του έργου «EISS» στις Βρυξέλλες
14-10-2016Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότoπου greenagenda.gr για το εργαλείο ενεργειακής αυτοαξιολόγησης 3MT TOOL στο πλαίσιο του έργου της ΕΕ ''EISS'' που υλοποιεί το ΚΕΠΑ.
4-8-2016Ανακοίνωση του ΚΕΠΑ για τη διάθεση του εργαλείου ενεργειακής αυτοαξιολόγησης 3ΕΜΤ Tool στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου «ΕΙSS».
13-16/6/2016Διεξαγωγή 4ήμερου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου «EISS», στη Θεσσαλονίκη.
31-3-2016Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo πλαίσιo του έργου «EISS» για το συντονισμό και την έκδοση Design Option Paper (DOP).
12-1-2016Εναρκτήρια συνάντηση (Κick of Meeting) των εταίρων του έργου EISS , μέσω τηλεδιάσκεψης (skype).
9-9-2015Έγκριση του ΚΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου «Design for Europe- EISS» στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για κάθε πληροφορία σχετική με το έργο «ΕISS» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (τηλ. 2310-365430, 365432, info@e-kepa.gr), ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.