Τελική παρουσίαση έργου «EISS» στις Βρυξέλλες από στελέχη του ΚΕΠΑ