Το Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης) αποτελεί τον σημαντικότερο  Φορέα Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις  της Βόρειας Ελλάδας.

Η πολυετής εμπειρία, το εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό-ανθρώπινο δυναμικό, η διάθεση άρτιων υλικοτεχνικών υποδομών και η αποδεδειγμένη συμβολή στην επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθιστούν το ΚΕΠΑ Σημείο Αναφοράς και το αναδεικνύουν ως Φορέα Στρατηγικής Σημασίας για την υλοποίηση του Εθνικού οράματος του εκσυγχρονισμού και του εξορθολογισμού των λειτουργικών και επιχειρησιακών διαδικασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Με σταθερή εμμονή στη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία,  η Διοίκηση του ΚΕΠΑ:

  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Θεωρεί την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, τάσεων και αναγκών της επιχειρηματικότητας κορυφαία πρακτική για την διατήρηση της θέσης του.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας και επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζoμένων.
  • Προβαίνει σε σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων και εξασφαλίζει την επικοινωνία μέσα από καθορισμένα δίκτυα.
  • Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Αναλύει συστηματικά όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων πελατών και διερευνά σε βάθος τις γενεσιουργές αιτίες ώστε να προβαίνει έγκαιρα σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
  • Επιδιώκει την ικανοποίησης των προσδοκιών – αναγκών των πελατών με έγκαιρες λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις του σχετικού knowhow και της τεχνολογίας.
  • Δεσμεύεται για την τήρηση και συμμόρφωση του Φορέα στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η συμβολή του προσωπικού της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της είναι ουσιαστική. Η τήρηση του επιπέδου ποιότητας που προδιαγράφει o Φορέας είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και παράλληλα βασική ευθύνη της Διοίκησης.