Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως Ενδιάμεσος (ΕΦΔ) και γενικότερα ως Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων και  το ΚΕΠΑ έχει αναπτύξει συνεργασίες, ορισμένες εξ’ αυτών θεσμικές, με τη συμμετοχή του ως εταίρος στα κάτωθι εταιρικά και κοινοπρακτικά σχήματα:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το  1997 το ΚΕΠΑ με τα Επιμελητήρια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας την ΑΝΚΟ Α.Ε. και την ΕΚΕΜ δημιούργησαν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αναπτυξιακή Ενωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας, η ΑΝΕΜ εξυπηρετείται από την υποδομή και τα στελέχη του ΚΕΠΑ το οποίο έχει και την αποκλειστική διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει να διαχειρισθεί η ΑΝΕΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΑΝΕΜ, επισκεφθείτε το διαδικτυακό της τόπο, πατώντας εδώ.

2.ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

Το Σεπτέμβριο του 2001, στο πλαίσιο διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2000-2006 (ΕΠΑΝ) και γενικότερα, το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με την ΑΝΕΜ προχώρησαν στην ίδρυση κοινοπρακτικού σχήματος τον ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Από το 2009 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει στον ΕΦΕΠΑΕ έχοντας την ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων της στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της KEΠΑ-ΑΝΕΜ, επισκεφθείτε το διαδικτυακό της τόπο, πατώντας εδώ,

3. ΕΦΕΠΑΕ 

Από το 2009 το ΚΕΠΑ μέσω της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει ως βασικός εταίρος στον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ έχοντας την ευθύνη για τη διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων του  ΕΦΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΠΑνΕΚ) με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της KEΠΑ-ΑΝΕΜ, επισκεφθείτε το διαδικτυακό τoυ τόπο, πατώντας εδώ,

4. OK!Thess

Μεταξύ 2017-2021 το ΚΕΠΑ αποτέλεσε μέλος του ΟΚ!Τhess. Το ΟΚ! Thess  αποτελεί προθερμοκοιτίδα ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Προσφέρει χώρο και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξη σε ομάδες ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και να έρθουν σε επαφή με την αγορά καθώς και την δημιουργική επιχειρηματική κοινότητα της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΚ!Τhess, επισκεφθείτε το διαδικτυακό τoυ τόπο, πατώντας εδώ,

5. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤοπΣΑ) 

       

Στο διάστημα 2013-2015 το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤοπΣΑ (Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης) στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε  ως ισότιμος εταίρος σε τρία έργα ΤοπΣΑ στο πλαίσιο κατάλληλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων που διαμορφώθηκαν για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα το ΚΕΠΑ συμμετείχε στις εξής Αναπτυξιακές Συμπράξεις :

  • Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ» για το έργο Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Διακριτικός Τίτλος ”ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ”)- Επωνυμία Πράξης : ”Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης”
  • Αναπυξιακή ΄Σύμπραξη «Ανάταση στην Πέλλα- Νew Opportunities in Pella» – για το έργο ”Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδικευμένης Πιστοποίησης Δεξιοτήτων”.
  • Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΑΞΗ» για το έργο ”Δυναμική Παρέμβαση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Δυτικής Θεσσαλονίκης για την προώθηση Ανέργων Μετα-Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Απασχόληση’

6.ΕΦΕΠΕ         

Το 1996 το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, όπως την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.), το Κέντρο Στήριξης Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος (Κ.Σ.ΜΜ.Ε.Δ.Ε.) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) προχώρησαν στη σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ε.Φ.Ε.Π.Ε. (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας) με έδρα την Αθήνα, η οποία αποτέλεσε τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 470 εκ ευρώ. Ο εν λόγω φορέας ολοκλήρωσε επιτυχώς την λειτουργία του.

7. ΟΕΤΑ 

Το 2008 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006 ΚΕΠΑ συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα του ΟΕΤΑ, για την ανάληψη του έργου της  Κεντρικής Δομής Στήριξης των ΚΕΤΑ) μέσω του οποίου το ΚΕΠΑ μεταξύ των άλλων συνεργατικών δράσεων με τους άλλους εταίρους:

α) Υλοποίησε τη δράση για την κατεύθυνση και συμβουλευτική υποστήριξη ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και την έκδοση οδηγού αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων

β) Συμμετείχε συμβουλευτικά στη διαδικασία πιστοποίησης του ΟΕΤΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 9001:2000,  με επισημάνσεις και παρατηρήσεις στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής του.

γ) Είχε την ευθύνη αξιολόγησης επιχειρηματικών οδηγών για τις επιχειρήσεις (χρηματοοικονομικά, ασφάλεια ηλεκτρονικού επιχειρείν, εξαγωγές).

8.Α.Σ. ΕQUAL– ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ

Το 2009 στο πλαίσιο της ΚΠ ΕQUAL το ΚΕΠΑ συμμετείχε ως εταίρος στο κοινοπρακτικό σχήμα «Α.Σ. ΕQUAL– ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ» για την εκπόνηση μελετών που αφορούσαν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου «Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της δια βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές».

9. Συμμετοχή σε Eυρωπαϊκες Συνεργασίες

Για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΚΕΠΑ έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες προκειμένου να συμμετέχει ως εταίρος ή επικεφαλής εταίρος των σχημάτων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων (Desing4Innovatio, See Platform, Worth project,…). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε στη σελίδα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εδώ.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση