Πώς συνδέονται οι Τέχνες και οι Δημιουργικές Βιομηχανίες με τις Νέες Τεχνολογίες? Δείχνουμε το δρόμο μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe “RegionArts”