Το έργο «DesignShots» εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός οδηγού (Design Option Paper (DOP)) για την ανάπτυξη του οποίου θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία design thinking. O oδηγός θα απευθύνεται σε φορείς που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν προγράμματα υποστήριξης καινοτομίας σε επιχειρήσεις, με σκοπό να τους βοηθήσει, καθώς και σε αλλους φορείς καινοτομίας να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω της υιοθέτησης του design.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος του έργου «Design Shots» είναι η δημιουργία ενός οδηγού (Design Option Paper (DOP)) ο οποίος θα απευθύνεται σε φορείς που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν προγράμματα υποστήριξης καινοτομίας σε επιχειρήσεις, με σκοπό να τους βοηθήσει κι αλλους φορείς καινοτομίας να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματα για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω της υϊοθέτησης του design.

Για την ανάπτυξη του οδηγού, θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία design thinking.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.

Οι εταίροι που θα υλοποιήσουν το έργο «Design Shots» είναι οι ακόλουθοι :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Design Shots» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-365430, 365432, info@e-kepa.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.