Η ευελιξία και η πληρότητα της οργανωτικής του δομής, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης του, χαρακτηρίζουν την οργανωτική φυσιογνωμία και διάρθωση του ΚΕΠΑ.

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΑ διοικείται από εξαμελή Διοικητική Επιτροπή στην οποία μετέχουν 3 μέλη από κάθε εταίρο (ΣΒΕΕ και ΣΕΒΕ). Της Διοίκησης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Α που εκλέγεται όπως και ο Αντιπρόεδρος του με βάση το καταστατικό, ανά δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ (εκτελών και χρέη Διευθύνοντα Σύμβουλου) ο οποίος διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, προϊσταται των διοικητικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Φορέα.

Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΠΑ

  1. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Πρόεδρος ΚΕΠΑ-ANEM
  2. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ, Αντιπρόεδρος
  3. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Μέλος
  4. Ιωάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, Μέλος
  5. Βασίλειος Θωμαϊδης, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Μέλος
  6. Aθανάσιος Κουιμτζής, Μέλος Δ.Σ. ΣΒΒΕ, Μέλος

Επιπρόσθετα, για την τήρηση των διαδικασιών διοίκησης (προμήθειες, αγορές, υποχρεώσεις εργαζομένων) του ΚΕΠΑ τηρούνται βάσει του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που διαθέτει έντυπα και κανονισμοί όπως :

  • Κανονισμός προσωπικού.
  • Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης.
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση