Πέρα από το ρόλο του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων και ως Φορέας πάροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέσω των Κέντρων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, καθώς και του Hellinic Design Centre,  το ΚΕΠΑ, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και μελετών για την υλοποίηση των οποίων έχει αναπτύξει σημαντικές θεσμικές συνεργασίες με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Επίσης από το 2011 το ΚΕΠΑ, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει κατά καιρούς έργα και μελέτες όπως :

  • Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) με την προαξιολόγηση 9 τεχνικών έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 191 εκ. ευρώ.
  • Την εκπόνηση μελετών και εγχειριδίων στο πλαίσιο συμμετοχής του σε διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα ( Leonardo Da Vinci, PHARE, RTP Kεντρικής Μακεδονίας, Iris Initiative).
  • Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο συμμετοχής του στον OETA και στην EQUAL –TEXNOΓΝΩΣΗ.
  • Τη Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία», του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 σε συνεργασία με άλλους αναπτυξιακούς φορείς (π.χ. ΣΒΒΕ).
  • Την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων (π.χ. διαχείρισης έργων Εθνικής Τράπεζας)
  • Την εκπαίδευση επιχειρηματικών φορέων, συμβούλων και ανέργων για λογαριασμό του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ.
  • Την εκπόνηση μελετών και ερευνών επιχειρηματικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.
  • Τη διεξαγωγή σεμιναρίων και θεματικών εργαστηρίων στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα ΤοπΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό σημείωμα πατώντας εδώ.