Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΠΑ αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της χώρας. Η εκπαίδευσή τους είναι συνεχής και λαμβάνει χώρα είτε εσωτετικά είτε μέσω συμμετοχής σε υψηλής ποιότητας σεμινάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του προσωπικού είναι εργαζόμενοι πολλαπλής λειτουργικότητας εκτελώντας ανάλογα με τις ανάγκες περισσότερα του ενός καθήκοντα πάντα όμως σαφώς προσδιορισμένα σύμφωνα με την περιγραφή θέσεων εργασίας.

Τα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού περιγράφονται στον κανονισμό προσωπικού της εταιρείας.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση