Όραμα

Το όραμα του ΚΕΠΑ είναι να καταστεί Σημείο Αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και ευρύτερα, αποτελώντας τη Σημαντικότερη Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και  των Επιχειρήσεων σε θέματα ενημέρωσης, σχεδιασμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και παροχής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών προς αυτήν, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός της δραστηριότητας του ΚΕΠΑ είναι ο σχεδιασμός, εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη λειτουργία του ως Ενδιάμεσου Φορέα Εφαρμογής και Διαχείρισης προγραμμάτων που συμβάλλει μεταξύ των άλλων :

 • Στην υποβοήθηση εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και στην αξιοποίηση της υποδομής αυτών.
 • Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δράσης για επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων και
 • Στη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Στη συμμετοχή στην υλοποίηση, εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων ή ενεργειών που κρίνεται ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς και στόχους των δύο συμβαλλόμενων στο ΚΕΠΑ Συνδέσμων ΣΒΒΕ & ΣΕΒΕ.

Παράλληλα με βάση τις νέες επιχειρησιακές του δραστηριότητες, στους σκοπούς του ΚΕΠΑ περιλαμβάνονται :

 • Η εκπροσώπηση και εξυπηρέτηση κάθε Πρωτοβουλίας Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών ή/και υλοποίηση προγραμμάτων του.
 • Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα διάφορα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδος, σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κ.λ.π.
 • Ο σχεδιασμός , η οργάνωση και η υλοποίηση Δράσεων για την παροχή στις επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσής τους, την ανάπτυξή τους και ενδεχομένως τη διεθνοποίησή τους,
 • Η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring) σε νέους δυνητικούς επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της επιχείρησής τους.
 • Η οργάνωση δράσεων κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
 • Ο σχεδιασμός και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων.
 • Η αντιπροσώπευση φορέων χρηματοδότησης του εξωτερικού, π.χ. φορέων παροχής μικροπιστώσεων.

Η επίτευξη των στόχων και του σκοπών του ΚΕΠΑ επιτυγχάνεται μεταξύ των άλλων με τη συμμετοχή του ΚΕΠΑ σε κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα ή εταιρείες (π.χ. KEΠΑ-ΑΝΕΜ) καθώς και τη μελέτη και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ τόσο σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, όσο και στις επιχειρήσεις της χώρας για την ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, οργάνωση και επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση