Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΕΙΒ Institute, το Alternative Finance Forum 2021 που διοργάνωσαν ΚΕΠΑ – microSTARS