Το έργο με τίτλο "Building Communities of knowledge for competitive MSEs" και ακρωνύμιο SKILLS4MSEs υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Balkan - Mediterranean Cooperation Programme 2014 - 2020" με συνολικό προϋπολογισμό 504.278,00 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

www.skills4mses.eu

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διασυνοριακής δομής μάθησης με την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και άλλων εργαλείων υποστήριξης για υπάρχουσες και δυνητικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή, με έμφαση στις παρακάτω κατηγορίες:

- Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες (entrepreneurial skills)
- Προσωπικές - μαλακές ή οριζόντιες - δεξιότητες (soft skills)
- Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας (IT skills)

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:
1. Ενθάρρυνση των υφιστάμενων και των δυνητικών επιχειρηματιών, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
2. Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της επιχειρηματικότητας από επιχειρηματίες 2ης ευκαιρίας.
3. Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεταναστών, με σκοπό την διευκόλυνση τους στην εξεύρεση απασχόλησης.
4. Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων επιχειρηματικής εκπαίδευσης μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου.
5. Υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της σύνδεσής του με παρόχους μικροπιστώσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης της επιχείρησής τους.

Κοινό Στόχος:
- Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
- Νεοσύστατες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις
- Κοινωνικές επιχειρήσεις
- Επιχειρηματίες 2ης ευκαιρίας
- Μετανάστες με μόνιμη κατοικία στον τόπο υλοποίησης του έργου

Oι εταίροι υλοποίησης του έργου “Building communities of knowledge for competitve MSEs” είναι οι ακόλουθοι:

ΚΕΠΑ - Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Ελλάδα (επικεφαλής εταίρος)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα
Mikrofond Sofia Foundation, Βουλγαρία
FED Invest, Αλβανία
ABC Albanian Besa Capital, Αλβανία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο «Building Communities of knowledge for competitive MSEs» - SKILLS4MSEs, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΠΑ (Τηλ. 2310-274033, pagounia@microstars.gr) ή να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, πατώντας εδώ.

Eπίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου www.skills4mses.eu στην οποία εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο, μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα αίτησης που υπάρχει σε αυτήν.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση